Welkom,

Planet

Planet


planet2Reeds vele jaren zorgt Van Happen Containers voor een veilig transport en milieuvriendelijke verwerking van afvalstromen, maar sinds oktober 2007 hebben we de verwerking zo kunnen borgen dat we voldoen aan de ISO 14001 certificeringnorm (tevens voldoen we aan de ISO 9001, VCA**, MVO Prestatieladder niveau-4, CO2 prestatieladder niveau 3 certificeringnormen en hebben we de Lean & Green Award behaald). Uiteraard blijven we continu verder werken aan duurzaam ondernemen.

Verbeteren footprint

Om klanten te helpen om hun footprint te verbeteren, proberen we hen zoveel mogelijk afval te laten scheiden aan de bron. Behalve milieuwinst levert dit in de meeste gevallen tevens financieel voordeel op. Immers, beter afval scheiden is makkelijker en kwalitatief beter recyclen. Als het voor hen eens niet mogelijk is om hun afval te scheiden, dan nemen wij deze zorg vanzelfsprekend van hen over, zodat zij zich kunnen richten op hun core business. Onze kennis en jarenlange ervaring alsmede ons brede scala aan inzamelmiddelen en een uitgebreid wagenpark maken dit mogelijk.

Uiteraard ondernemen we ook diverse stappen om onze eigen footprint te verbeteren. Ons wagenpark wordt continu verbeterd (EURO 5 of EURO 5 EEV motoren), zodat de uitstoot van CO2 en fijnstof tot een minimum beperkt wordt. Onze eigen instructeurs geven doorlopend trainingen (zoals ‘Het Nieuwe Rijden’) aan onze chauffeurs teneinde het brandstofverbruik en de veiligheid nog verder te optimaliseren. Door een optimale rit- en routeplanning en inzet van boordcomputers worden daarnaast onnodige kilometers vermeden. Ook onze ondergrondse containers (Semi-Con) zorgen met hun grote inhoud voor een verlaging van het aantal transportritten.

Tevens ondernemen we diverse maatregelen om een onnodige berg papier te voorkomen. Zo worden facturen zoveel mogelijk via e-mail verstuurd, wordt dankzij de boordcomputers veel informatie digitaal verzameld, worden er geen begeleidingsbrieven geprint aangaande ledigingopdrachten van Molok-/rolcontainers en is Van Happen Containers één van de voorlopers op het gebied van ‘Logistiek zonder Papier’. In de toekomst willen we meerdere processen gaan digitaliseren.

Ladder van Lansink

Bij de verwerking van het afval wordt het principe van de ‘ladder van Lansink’ toegepast. De Ladder van Lansink is genoemd naar het voormalig CDA Tweede-Kamerlid dat zich nauw betrokken voelde met milieuzaken, energie en volksgezondheid. Hij stelde in 1979 een rangorde op voor het omgaan met afval. Hoe hoger op de ladder, des te beter voor het milieu. Deze Ladder van Lansink staat centraal in het Nederlands milieubeleid en dus ook in het beleid van Van Happen Containers.

Preventie

Het voorkomen van afval is natuurlijk het beste. Van Happen Containers adviseert haar klanten graag hoe preventie van afvalstoffen in hun organisatie kan worden toegepast.

Hergebruik

Producten die een nieuwe bestemming krijgen vereisen weinig of geen energie of nieuwe, schaarse grondstoffen. Het delven of oogsten van nieuwe grondstoffen en het opwerken tot het gewenste materiaal kost vaak veel energie. Energieverbruik houdt uitstoot van CO2 in. Door producten te hergebruiken, wordt het milieu dus zo min mogelijk belast.

Recyclage

Afvalsoorten die niet in aanmerking komen voor hergebruik bevatten vaak grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan het inzamelen van puin, hout, glas, papier en folie. Hierdoor zijn minder of geen nieuwe, schaarse grondstoffen nodig en wordt energie bespaard gedurende het productieproces, wat dus bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot.

Verbranden

Reststoffen die niet meer hergebruikt kunnen worden, komen in aanmerking voor verbranding. Het verbranden van afvalstoffen gebeurt in moderne installaties, die het milieu minimaal belasten en groene energie opwekken.

Storten

De laatste mogelijkheid is het storten. Dit dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Het kan de oorzaak zijn van ernstige hinder en verontreiniging van de natuur. (Van Happen Containers brengt 0,3% naar de stortplaats. Dit afval bestaat voornamelijk uit asbest en overig technisch niet brandbaar materiaal.)

Ons streven is om zo hoog mogelijk op de ladder te blijven. Om hieraan te voldoen worden de nieuwste technieken gebruikt om tot een optimaal hergebruik-/ recyclingpercentage te komen en hiermee tot een minimale belasting van het milieu. Immers, de zorg om een leefbaar milieu is onlosmakelijk verbonden met een doelmatige en verantwoorde afvalverwerking. Een afvalverwerking die primair gericht is op het hergebruiken van de materialen. Overbekende voorbeelden zijn natuurlijk het hergebruik van puin, hout, papier, folie, glas en metalen. Voor heel veel andere (gemengde) afvalstoffen is hergebruik echter niet altijd direct mogelijk. Soms zal het afval eerst gesorteerd, bewerkt en/of verwerkt moeten worden. Van Happen Containers beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.

Nuttige toepassing afval

Niet te recyclen afval wordt zo mogelijk ingezet voor een nuttige toepassing, bijvoorbeeld verbranden waarbij elektriciteit wordt opgewekt. Zo wordt deels voorkomen dat daarvoor fossiele brandstof (zoals kolen of olie) nodig is. Wij streven er altijd naar om dit afval naar de AVI te brengen met het hoogste rendement. De afvalverbrander kan dus gezien worden als een afvalgestookte energiecentrale.

Door het verwerken van afval, het opwekken van duurzame energie en het terugwinnen van materialen, levert de AVI een bijdrage aan een schone en duurzame omgeving. De verwerker streeft continu naar verbetering van de milieuprestatie. Restproducten van de verbranding worden zoveel mogelijk opgewerkt tot nuttig toe te passen materialen. Bijna 99% van het afval wordt hergebruikt.

 Webshop Keurmerk Van Happen Containers